ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o ochronie danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zarząd Dróg Powiatowych stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie.
Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wszystkie osoby, których dane przetwarzamy jako administrator informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno, reprezentowany przez Dyrektora.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Malwinę Bruździa, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: lub telefonicznie pod nr 517 109 217.
Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa. Administrator przetwarza dane osobowe w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Okres przetwarzania danych
Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony wprzepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
W przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody lub przez ww. okresy.
4. Odbiorcy danych
Przetwarzane przez Administratora dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do przetwarzanych przez Administratora danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi finansowo- księgowe, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
- prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa w pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Wilczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-01 12:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-01 12:02:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12 08:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »